Καταστατικόν

Του Συλλόγου των εν' Αθήναις και Πειραιεί Κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων) ο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

 

 

 

Αρθρον 1ον

 Ιδρύεται εν Αθήναις Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί Κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων) ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με έδραν τας Αθήνας (οδός Λιοσίων αριθ. 3).

 

Αρθρον 2ον

 Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 α} Η μέριμνα δια την γενικωτέραν πνευματικήν, ηθικήν και Χριστιανικήν ανάπτυξιν των Κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων), την συνδιαλαγήν των διϊσταμένων και την αποτροπήν των  ερίδων μεταξύ των.

 β) Η διατήρησις και καλλιέργεια του πατριωτικού δεσμού και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των εν Αθήναις και Πειραιεί εγκατεστημένων Κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων).

 γ) Η ανάπτυξις του πνεύματος της αλληλεγγύης και αγάπης και η αμοιβαία ηθική και υλική συνδρομή μεταξύ των ανωτέρω ως και προς τους εν τη γενετείρα διαμένοντας ιδίως δια της εξευρέσεως εργασίας, της επαγγελματικής υποστηρίξεως και της αρωγής των πασχόντων.

 δ) Η μέριμνα δια τους εκ Ζούρτσης νέους και τα παιδιά, ιδίως δια τα άπορα και τα εργαζόμενα.

 ε) Η σύσφιγξις των σχέσεων μετά της γενετείρας, η τακτική επικοινωνία μετ' αυτής καθώς και μετά των αλλαχού ξενητεμένων Κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων).

 στ) Η μελέτη και η συστηματική φροντίς δια την θεραπείαν των αναγκών της γενετείρας και των κατοίκων της, ιδίως δια την οικονομικήν ανάπτυξιν αυτής, δια την υγιεινομικήν αντίληψιν και δια την εκτέλεσιν έργων εκπολιστιτικών και εξωραϊστικών.

  

Αρθρον 3ον

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις τακτικά, αντιπιστέλοντα δόκιμα, συνεργά και επίσιμα.

 

Αρθρον 4ον

Τακτικόν μέλος γίνεται πας ενήλικας καταγόμενος εκ της κωμοπόλεως Κάτω Φιγαλίας (Ζούρτσης) ή σύζυγος τούτου διαμένων δε μονίμως εν Αθήναις ή Πειραιεί και τα προάστεια τούτων.

 

Aρθρον 5ον

Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται πας συγκεντρών τα προσόντας του τακτικού, αλλά διαμένων εκτός των Αθηνών ή του Πειραιώς και των προαστίων των, εν τω εσωτερικώ ή τω εξωτερικώ.

 

Aρθρον 6ον

Δόκιμον μέλος γίνεται παν συγκεντρών τα προσόντα του τακτικού ή αντεπιστέλλοντος αλλά μη συμπληρώσας την νόμιμον ηλικίαν.

 

Aρθρον 7ον

Συνεργόν μέλος γίνεται πας πρόσωπον επιθυμούν να συντρέξη εις την πραγμάτωσιν των σκοπών του Συλλόγου.

 

Aρθρον 8ον

Επίτιμα μέλη αναγορεύοντα πρόσωπα κατέχοντας εξέχουσαν θέσιν εν τη κοινωνία και παράσχοντα εξαιρετικάς υπηρεσίας εις τον Σύλλογον.

 

Aρθρον 9ον

Δια να γίνει τις τακτικόν, αντεπιστέλλον ή δόκιμον μέλος πρέπει να υποβάλη έγγραφον σχετική αίτησιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ αποφαίνεται εις την αμέσως επομένην συνεδρίασιν του δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

 

Aρθρον 10ον

Δια να γίνει τις συνεργόν ή επίτιμον μέλος δέον να προταθή υπό τριών τουλάχιστον τακτικών μελών του Συλλόγου και να εγκριθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφαινομένου ως ανωτέρω.

 

Aρθρον 11ον

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να μετέχουν εις τας παρ' αυτού οργανουμένας συγκεντρώσεις, εορτάς κ.λ.π. και να παρίστανται εις τας γενικάς Συνελεύσεις, αλλά μόνον τα τακτικά τοιαύτα έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

 

Aρθρον 12ον

Τα μέλη του Συλλόγου πλην των επιτίμων, υποχρεούνται να καταβάλλουν μηνιαίαν Συνδρομήν εις το Ταμείον του Συλλόγου, ως και δικαίωμα εγγραφής καθοριζόμενα εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης να παρακολουθούν τας εργασίας και την ζωήν του Συλλόγου και να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικ. Συμβουλίου.

 

Aρθρον 13ον

Τα μέλη διαγράφονται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Εάν παραμελούν συστηματικώς τας υποχρεώσεις των προς τον Σύλλογον, ιδίως τας οικονομικάς.

β) Εάν καταδικασθούν εις εγκληματικήν ποινήν.

γ) Εάν η διαγωγή των είναι αντίθετος προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή προσβάλη καταφανώς τα χρηστά ήθη.

 

Aρθρον 14ον

Διαγραφέντα μέλη δύνανται να επαναγραφώσι δι' αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του, επί διαγραφής δε δια καταδίκην μόνον μετά την έκτισιν της ποινής ή την νόμιμον αναστολήν της.

 

Aρθρον 15ον

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσωσι του Συλλόγου υποβάλλοντες σχετικόν έγγραφον δήλωσιν εις το Διοικ. Συμβούλιον και αφού εκπληρώσουν τας μέχρι τότε οικονομικάς υποχρεώσεις των.

 

Aρθρον 16ον

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών του κατ. Aρθρ. 12.

β) Δωρεαί, επιχορηγήσεως, κληροδοτήματα, εισπράξεις εξ εορτών, λαχείων, εράνων, διαλέξεων διδακτικών και μορφωτικών κ.λ.π.

γ) Οι τόκοι των κεφαλαίων του.

 

Aρθρον 17ον

Δι' αποφάσεως του Συμβουλίου ανακηρύσσονται: δωρηταί, ευεργέται και μεγάλοι ευεργέται του Συλλόγου οι προσφέροντες χρηματικά ποσά καθοριζόμενα εκάστοτε δι' ομοίων αποφάσεων του Δ. Σ ή πολυτίμους υπηρεσίας υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.

 

Aρθρον 18ον

Ο Σύλλογος διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου κατά πλειοψηφίαν υπό της Συνελεύσεως ήτοι α) του Προέδρου β) του αντιπροέδρου γ) του ταμείου, δ) του Γενικού Γραμματέως και ε) εκ πέντε (5) Συμβούλων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

 

Aρθρον 19ον

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον του Δικαστηρίου και επί πάσης άλλης αρχής καθ' όλας τας σχέσεις αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και πληρεξουσίου, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και τας Γενικάς Συνελεύσεις, διευθύνει τας συζητήσεις δίδει τον λόγον κατά σειράν εις τους αιτούντας και αφαιρεί αυτόν από τον τυχόν παρεκτρεπόμενον ή από τους τυχόν παραβαίνοντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, απαγορεύει τας πολιτικάς συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν ανακοινεί τα αποτελέσματα λύει και αναβάλλει τας συνεδριάσεις και υπογράφει πάντα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκριθέντα, τα προς πληρωμήν εντάλματα. Κωλυόμενος ή απουσιάζων ο Πρόεδρος αναπληρούται υπό του Αντιπροέδρου και ούτως κωλυόμενος αναπληρούται υπό του πρεσβυτέρου των παρόντων συμβούλων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον επί τρείς φοράς κατασειράν και εφ' όσον τούτο εκλήθη διά γραπτής προσκλήσεως εκπίπτει εκ του αξιώματος του Διοικητικού Συμβούλου διαγραφόμενον από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Aρθρον 20ον

Ο Γεν. Γραμματεύς φυλάττει το αρχείον και την σφραγίδα του Συλλόγου, καταρτίζει το μητρώον πάντων των μελών του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφίαν αυτού, σφραγίζει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκριθέντα, τα προς πληρωμήν εντάλματα, συντάσσει δε και αναγινώσκει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως την λογοδοσίαν του Διοικ. Συμβουλίου εγκρινομένην πρότερον υπ' αυτού. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί οιανδήποτε εκ των μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

 

Aρθρον 21ον

Ο ταμίας κρατεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, προνεί και ενεργεί πάσαν είσπραξιν δια διπλοτύπων αποδείξεων υπογράφει τας σχετικάς αποδείξεις, καταθέτει εις ορισμένην υπό του Δ. Συμβουλίου Τράπεζαν παν ποσόν υπερβαίνον το 1.000.000 δραχμών και αναλαμβάνει εκείθεν παν ποσόν κατόπιν εγγράφου εντολής του Δ. Συμβουλίου. Ουδεμίαν πληρωμήν δύναται να ενεργήση άνευ εντάλματος υπογεγραμμένο υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και καταρτίζει τον προϋπολογισμόν εκάστου έτους. Είναι προσωπικώς υπεύθυνος δια τα διαπιστευμένα αυτώ και υποβάλλει εις εκάστην συνεδρίασιν της τε Συνελεύσεως και του Συμβουλίου έκθεσιν περί της καταστάσεως του ταμείου και κατάλογον των τυχόν εγγραφέντων νέων μελών.

 

Aρθρον 22ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον άπαξ τουλάχιστον κατά τριμηνίαν τη προσκλήσει του Προέδρου συσκέπτεται και αποφασίζει περί πάντων των αφορούντων την διοίκησιν του Συμβουλίου και εκτελεί τα εις τας Γενικάς Συνελεύσεις αποφασιζόμενα.

 

Aρθρον 23ον

Δια να καταρτισθή απαρτία του Συμβουλίου πρέπει να παρίστανται πέντε τουλάχιστον των μελών αυτού, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών, επί δε ισοψηφίας νικά ή ψήφος του Προέδρου.

 

Aρθρον 24ον

Το Συμβούλιον εντός μηνός από της εις αυτό γενομένης παραδόσεως της Διοικήσεως του Συλλόγου υποβάλλει υπό την επιψήφισιν της Συνελεύσεως προϋπολογισμόν των εσόδων του αρξαμένου έτους επί τη βάσει των πραγματοποιηθέντων κατά το εκάστοτε προηγούμενον έτος τακτικών εισπράξεων.

 

Aρθρον 25ον

Αι αρχαί του Συλλόγου δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφορορίάς εκλέγονται την πρώτην τακτικήν συνεδρίασιν του μηνός Ιανουαρίου κατά διετίαν. Εν ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος. Προς τούτο 15 ημέρας προ των αρχαιρεσιών το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον αποφασίζει και κανονίζει τον τρόπον της ενεργείας τούτων καλούν δια προσκλήσεως τους επιθυμούντας να εκλεγώσι μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 10 ημέρας προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλωσιν έγγραφον αίτησιν υποψηφιότητος και οίτινες δέον να έχωσιν εκπληρώση τας προς τον Σύλλογον υποχρεώσεις των. Κατά την συνεδρίασιν δε ταύτην του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής προς διενέργειαν των Αρχαιρεσιών.

 

Aρθρον 26ον

Οκτώ ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου συνερχόμενον προβαίνει εις την ανακήρυξιν των υποβαλλόντων υποψηφιότητα μελών δια το αξίωμα 9 τακτικών Συμβούλων και τριών μελών εξελεκτικής Επιτροπής και γνωστοποιεί καταλλήλως τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων ως και τόπον και χρόνον της διενεργείας των Αρχαιρεσιών τέσσερας ημέρας προ της διενεργείας τούτων, 4 δε εκ των επιλαχόντων κατά σειράν επιτυχίας πλέον των 9 τακτικών μελών του Διοικ. Συμβουλίου θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη τούτου και αντικαθιστώσι τους επιτυχόντας ως ορίζεται διά του παρόντος καταστατικού.

 

Aρθρον 27ον

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέραν των Αρχαιρεσιών συνερχόμενη εκλέγει Πρόεδρον αυτής και Γραμματέα δια πρωτοκόλλου, όπερ πετά του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ως και ομοίου των προταθέντων υποψηφίων, παραδίδεται αυτή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρχομένης δε της ψηφοφορίας παραλαμβάνει αύτη παρά των ψηφιζόντων μελών τα ψηφοδέλτια και τοποθετεί εντός εσφραγισμένου κυτίου, τηρούσα πρακτικά διενεργείας αρχαιρεσιών κατά την σειράν των πράξεων ψηφοφορίας διαλογής και αποτελέσματος.

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουσι οι εκπληρώσαντες τας προς τον Σύλλογον οικονομικάς υποχρεώσεις. Τα πρακτικά μετά των λοιπών σχετικών παραλαμβάνει ο Πρόεδρος μετά την λήξιν της ψηφοφορίας. Δέκα δε ημέρας τουλάχιστον μετά την διενέργειαν των αρχαιρεσιών ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και τούτου κωλυόμενου εις εκ των ετέρων μελών ταύτης, καλεί δια προσκλήσεως τα μέλη του παλαιού Διοικ. Συμβουλίου και τα νεοκλεγέντα τοιαύτα εις συνεδρίασιν, καθ' ην το νέον Διοικ. Συμβούλιον, συγκροτούμενον εις σώμα, παραλαμβάνει παρά των προκατόχων την Διοίκησιν του Συλλόγου και άπασαν την περιουσίαν τούτου συντασσομένου σχετικού πρακτικού παραδόσεως και παραλαβής. Επίσης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει εις το νέον Διοικ. Συμβούλιον άπαντα τα σχετικά στοιχεία της διενεργείας των αρχαιρεσιών.

 

Aρθρον 28ον

Μετά την υπογραφήν του πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής αποχωρούντων των παλαιών μελών του Διοικ. Συμβούλιου και των μελών της Εφοριακής Επιτροπής, το νέον Διοικ. Συμβούλιον προβαίνει κατά την συνεδρίασιν εις την δια μυστικής ψηφοφορίας εκλογήν του νέου Προεδρείου, προεδρεύει δε και εφορεύει κατά την συνεδρίασιν ταύτην ο λαβών τας περισσοτέρας ψήφους εκ των μελών ή ο γηραιότερος τούτων.

 

Aρθρον 29ον

Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται τιμής ένεκεν να εκλέξη εντός του χρονικού ορίου της θητείας του δύο το πολύ επιτίμους Προέδρους, πρόσωπα κατά την κρίσιν αυτού υπερόχου ηθικής αξίας ή τοιαύτα προσενεγκόντα πολυτίμους υπηρεσίας εις τον Σύλλογον και άτινα δύνανται να προσκαλούνται τιμητικώς εις τας συνεδριάσεις τουο Διοικ. Συμβουλίου ή και των Γεν. Συνελεύσεων, οσάκης θεωρήσει σκόπιμον τούτο το Διοικ. Συμβούλιον άνευ ψήφου.

 

Aρθρον 30ον

Μέλος του Συμβουλίου παρατηθέν ή οπωσδήποτε εκλείπον αναπληρούται υπό του των αμέσως επιλαχόντων. Προκειμένου περί Προέδρου ή ταμείου ή εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

 

Aρθρον 31ον

Η Συνέλευσις κατά την εκλογήν των νέων Αρχών εκλέγει τριμελή εκ των μη υπόλογων μελών επιτροπήν προς εξέλεγξιν της διαχειρίσεως του Συμβουλίου. Η εξελεγκτική Επιτροπή καθ’ άπαν το από της εκλογής της διάστημα δικαιούται να λαμβάνει γνώσιν πασών των λεπτομερειών του ταμείου του Συλλόγου και να εξελεγχή τον ταμίαν οσάκις ήθελε θεωρήσει τούτο αναγκαίον, εξετάζουσα άπαντα τα σχετικά βιβλία εν τω γραφείω του Συλλόγου. Η εξελεγκτική αύτη επιτροπή εξελέγχουσα τα της διαχειρίσεως κατά Ιανουάριον υποβάλλει δι' εκθέσεως το αποτέλεσμα της επί της διαχειρίσεως εξελέγξεώς της μετά την ανάγνωσιν της λογοδοσίας και προ της εκλογής.

 

Aρθρον 32ον

Η Συνέλευσις καλείται είτε δι' ειδικής προσκλήσεως εκάστου μέλους είτε δια δημοσιεύσεως εις δυο τουλάχιστον Εφημερίδας προ δύο ημερών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τας συνεδριάσεις ορίζει την ημερησίαν διάταξιν, δίδει και αφαιρεί τον λόγον, και τίθησι τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν. Απαρτίαν δε αποτελούσι παριστάμενοι τα ήμισυ τουλάχιστον των εν Αθήναις και Πειραιεί τακτικών μελών του Συλλόγου, μη συντελεσθήσης δε απαρτίας το πρώτον ή συνέλευσις συγκροτείται νομίμως την αμέσως επομένην Κυριακήν οσαδήποτε μέλη και αν παραστώσιν. Εκτάκτως συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις τη αποφάσει του Συμβουλίου ή τη προτάσει 10 τουλάχιστον τακτικών μελών, τακτικώς δε κατά Μάρτιον και Οκτώβριον εκάστου έτους.

 

Aρθρον 33ον

Τα θέματα εκάστης συνεδριάσεως ορίζονται δι' ημηρεσίας διατάξεως ως εξής α) ανάγνωσις του καταλόγου, β) ανάγνωσις και επικύρωσις πρακτικών, γ) ανάγνωσις αλληλογραφίας, δ) αφήγησις των ενεργειών του Προέδρου και του Συμβουλίου, ε) προτάσεις των αρχών ή των διαφόρων μελών εγγράφως υποβαλλόμεναι και υπό του Συμβουλίου εγκρινόμεναι

 

Aρθρον 34ον

Απόντων εκ των Συνεδριάσεων του Προέδρου και του αντιπροέδρου προεδρεύει το πρεσβύτερον των παρόντων μελών.

 

Aρθρον 35ον

Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας πάσα πρότασις απορρίπτεται. Η άπαξ αποριφθείσα πρότασις δεν προτείνεται εκ νέου κατά την αυτή συνεδρίασιν, προκειμένου δε περί αρχαιρεσιών αρκεί και σχετική πλειοψηφία.

 

Aρθρον 36ον

Παν προσωπικόν ζήτημα λύεται δια μυστικής ψηφοφορίας

 

Aρθρον 37ον

Εν εκ των μελών εκλέγεται υπό του Συμβουλίου ως εισπράκτωρ τη προτάσει κα τη προσωπική ευθύνη του Ταμείου. Δύναται όμως να εκλεγή εισπράκτωρ κα μη μέλος κρατούν 10% των παρ' αυτού εισπραττομένων (ως αμοιβή του).

 

Aρθρον 38ον

Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσα εν τω μέσω τον «Αγιον Νικόλαον» πέριξ δε τας λέξεις Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί κάτω Φιγαλιέων (Ζουρτσάνων) ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Η σημαία φέρει τα εθνικά χρώματα και το έμβλημα της σφραγίδος. Τα της ετησίας εορτής κανονίζονται εκάστοτε υπό του Διοικ. Συμβουλίου.

 

Aρθρον 39ον

Ο Σύλλογος υφίσταται και εννέα μελών υπαρχόντων. Εν περιπτώσει δε διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία αυτού κατατίθεται εις την Εθνικήν Τράπεζαν, διαμένουσα ανέπαφος μέχρι ανασυστάσεως αυτού τα δε εισοδήματα αυτής διατίθενται εις έργα κοινοφελή εν Ζούρτση.

 

Aρθρον 40ον

Παν νόμιμον ζήτημα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος καταστατικού δέον να ψηφίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως η δε απόφασις ταύτης δέον να τύχη της εγκρίσεως των ¾ των παρόντων μελών.

 

Aρθρον 41ον

Το παρόν καταστατικόν αποτελούμενον εξ άρθρων 41 τίθεται εις εφαρμογήν από της ημέρας της εγκρίσεως του παρά του Πρωτοδικείου Αθηνών και δύνανται να τροποποιηθή κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκας συμφώνως προς τας διατάξεις του διέποντος τα Σωματεία Νόμους.