ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«Του Συλλόγου Νέων Φιγαλειέων (Ζουρτσάνων) Αθήνας-Πειραιά Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

 

 

 

Αρθρο 1° Σύσταση, Έδρα

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Νέων Φιγαλειέων (Ζουρτσάνων) Αθήνας-Πειραιά Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,με έδρα την Αθήνα, οδός Βερανζέρου 23Α.

 

Αρθρο 2°

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

Ι. Η φροντίδα για τη γενικότερη πνευματική ηθική και Χριστιανική ανάπτυξη των Νέων Φιγαλειέων (Ζουρτσάνων) η συνδιαλλαγή των διαφορών και η αποτροπή ερίδων μεταξύ τους.

II.                          Η διατήρηση και η καλλιέργεια του πατριωτικού δεσμού και των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των Νέων Φιγαλειέων  (Ζουρτσάνων) Αθήνας-Πειραιά.

III.         Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αγάπης και η αμοιβαία ηθική και υλική συνδρομή μεταξύ των παραπάνω, καθώς και με τους διαμένοντες στη γενέτειρα κυρίως μέσω της εξεύρεσης εργασίας, της επαγγελματικής υποστήριξης και της βοήθειας των πασχόντων.

IV.                     Η μέριμνα για τους νέους και τα παιδιά της Ζούρτσας και κυρίως τα άπορα και τα εργαζόμενα.

V.                          Η σύσφιξη των σχέσεων με τη γενέτειρα, η τακτική επικοινωνία με αυτή καθώς και με τους απόδημους (ξενιτεμένους) Νέους Φιγαλειείς (Ζουρτσάνους).

VI. Η μελέτη και συστηματική φροντίδα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της γενέτειρας και των κατοίκων της, κυρίως για την οικονομική ανάπτυξη και την υγειονομική περίθαλψη καθώς και την εκτέλεση πολιτιστικών και εξωραϊστικών έργων.

 

Αρθρο  Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, δόκιμα, συνεργαζόμενα και επίτιμα.

 

Αρθρο  

Τακτικό μέλος γίνεται κάθε ενήλικος, που κατάγεται από την κωμόπολη της Νέας Φιγαλείας (Ζούρτσας) ή σύζυγος αυτού και διαμένει στην Αθήνα ή τον Πειραιά και τα προάστια τους.

 

Αρθρο  

Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται όποιος συγκεντρώνει τα προσόντα του τακτικού, αλλά διαμένει εκτός Αθηνών ή Πειραιώς και των προαστίων τους, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

 

Αρθρο  6°

Δόκιμο μέλος γίνεται όποιος συγκεντρώνει τα προσόντα του τακτικού ή του αντεπιστέλλοντος αλλά δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τη νόμιμη ηλικία.

 

Αρθρο  

Επίτιμο μέλος αναγορεύεται πρόσωπο που κατέχει εξέχουσα θέση στην κοινωνία και έχει παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο.

 

Αρθρο 9°

Για να γίνει κάποιος τακτικό, αντεπιστέλλον ή δόκιμο μέλος πρέπει να υποβάλει έγγραφη σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του με αιτιολογημένη απόφαση του, που αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Αρθρο  10°

Για να γίνει κάποιος συνεργαζόμενο ή επίτιμο μέλος πρέπει να προταθεί από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται όπως παραπάνω.

 

Αρθρο 11°

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από αυτόν, στις εορτές κλπ. και να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

 

Αρθρο 12°

Τα μέλη του Συλλόγου, εκτός των επίτιμων, υποχρεούνται να καταβάλλουν μηνιαία Συνδρομή στο Ταμείο του Συλλόγου καθώς και δικαίωμα εγγραφής που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης να παρακολουθούν τις εργασίες και τη ζωή του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 13°

Τα μέλη διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) Αν παραμελούν συστηματικά τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο και κυρίως τις οικονομικές.

β) Αν καταδικαστούν αμετάκλητα για ατιμωτικό αδίκημα.

γ) Αν η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή καταφανώς προσβάλει τα χρηστά ήθη.

 

Αρθρο 14°

Τα διαγραφέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, σε περίπτωση δε διαγραφής για καταδίκη μόνο μετά την έκτιση της ποινής ή τη νόμιμη αναστολή της.

 

Αρθρο  15° Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη δύναται να επανεγγραφούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού υποβάλουν έγγραφη σχετική δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εκπληρώσουν τις μέχρι τότε εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

Αρθρο 16°

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών του κατ' Αρθρο 12.

β) Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, εισπράξεις από εορτές, λαχεία, εράνους, διαλέξεις διδακτικές και μορφωτικές κλπ.

γ) Οι τόκοι των κεφαλαίων του.

 

Αρθρο 17°

Με απόφαση του Συμβουλίου ανακηρύσσονται δωρητές, ευεργέτες και μεγάλοι ευεργέτες του Συλλόγου όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά οριζόμενα εκάστοτε με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή πολύτιμες υπηρεσίες για τους σκοπούς του Συλλόγου.

 

Αρθρο 18°

Ο Σύλλογος διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με πλειοψηφία από τη Συνέλευση ήτοι: α) από τον Πρόεδρο, β) από τον Αντιπρόεδρο, γ) από τον Γενικό Γραμματέα, δ) από τον Ταμία και ε) από πέντε (5) Συμβούλους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

 

Αρθρο  19°

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, αναφορικά με όλες τις σχέσεις του αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο σε όποιον τον ζητήσει αλλά και τον αφαιρεί από όποιον τυχόν παρεκτρέπεται ή από όσους ομιλητές είναι εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, απαγορεύει πολιτικές συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, λύνει ή αναβάλλει ης συνεδριάσεις και υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν εγκριθεί και τα εντάλματα προς πληρωμή. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και, αν αυτός κωλύεται, από τον πρεσβύτερο σε ηλικία Σύμβουλο.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει για τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κληθεί με γραπτή πρόσκληση, εκπίπτει από το αξίωμα και διαγράφεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο  20°

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, καταρτίζει το μητρώο όλων των μελών του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία του, σφραγίζει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πάσης φύσεως έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν εγκριθεί, τα εντάλματα προς πληρωμή, συντάσσει δε και αναγινώσκει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο  21°

Ο Ταμίας κρατά τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, ενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες υπογράφει, καταθέτει σε Τράπεζα, που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ποσό, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 3.000) και προβαίνει σε αναλήψεις ποσών μετά από έγγραφη εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καμία πληρωμή δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένταλμα, που να φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έτους. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όσα του έχουν διαπιστευτεί και υποβάλλει έκθεση αναφορικά με την κατάσταση του ταμείου καθώς και κατάλογο τυχόν μελών που έχουν εγγραφεί σε κάθε συνεδρίαση τόσο της Συνέλευσης όσο και του Συμβουλίου.

 

Αρθρο  22°

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συσκέπτεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Συμβουλίου και εκτελεί όσα έχουν αποφασιστεί στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Αρθρο 23°

Για να υπάρξει απαρτία στο Συμβούλιο πρέπει να είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Αρθρο 24°

Εντός μηνός από την παράδοση της Διοικήσεως του Συλλόγου στο Συμβούλιο, το τελευταίο υποβάλλει για ψήφιση στη Συνέλευση προϋπολογισμό εσόδων του έτους, που έχει αρχίσει, με βάση τις τακτικές εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε προηγούμενου έτους.

 

Αρθρο 25°

Οι αρχές του Συλλόγου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία που θα γίνεται με ψηφοδέλτια ανά διετία κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση λαμβάνεται με κλήρωση. Για το σκοπό αυτό δέκα επτά (17) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αποφασίζει και κανονίζει τον τρόπο διενέργειας των αρχαιρεσιών καλώντας με πρόσκληση, όσους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας δέκα (10) μέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Κατά τη συνεδρίαση αυτή καταρτίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύοαναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.

 

Αρθρο  26°

Οκτώ (8) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνέρχεται και προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν για το αξίωμα των 9 τακτικών Συμβούλων και των 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γνωστοποιεί τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καθώς και τον τόπο και χρόνο διενέργειας των Αρχαιρεσιών 4 ημέρες πριν από τη διενέργεια τους. Τέσσερις από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας μαζί με τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του και αντικαθιστούν τους επιτυχόντες.

 

Αρθρο  27°

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα των Αρχαιρεσιών συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της με πρωτόκολλο, πέραν του καταλόγου, όσων μελών έχουν δικαίωμα ψήφου και αυτού των υποψηφίων που προτάθηκαν, και παραδίδεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις αρχίσει η ψηφοφορία παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια από τα μέλη που ψηφίζουν και τα τοποθετεί σε σφραγισμένο κουτί, τηρώντας πρακτικά διενέργειας αρχαιρεσιών σύμφωνα με τη σειρά των πράξεων της ψηφοφορίας, διαλογής και αποτελεσμάτων.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος παραλαμβάνει τα πρακτικά μαζί με όλα τα σχετικά. Δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών ο Πρόεδρος της Εφορευτικής  Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κάποιο από άλλα μέλη της, καλεί με πρόσκληση τα μέλη του παλαιού Διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα νεοεκλεγέντα μέλη του σε συνεδρίαση κατά την οποία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει από τους προκατόχους του τη Διοίκηση του Συλλόγου και όλη την περιουσία του, αφού πρώτα συνταγεί σχετικό πρακτικό παράδοσης και παραλαβής. Επίσης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα σχετικά στοιχεία της διενέργειας των αρχαιρεσιών.

 

Αρθρο  28°

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής και την αποχώρηση των παλαιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το νέο Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει κατά τη συνεδρίαση στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία του νέου Προεδρείου, Προεδρεύει δε και εφορεύει κατά τη συνεδρίαση αυτή όποιος από τα μέλη έλαβε τις περισσότερες ψήφους ή ο γηραιότερος αυτών.

 

Αρθρο  29°

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, τιμής ένεκεν, να εκλέξει εντός των χρονικών ορίων της θητείας του δύο κατ' ανώτατο όριο επίτιμους Προέδρους, πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι εξαιρετικής ηθικής αξίας ή που έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο και τα οποία δύνανται να προσκαλούνται τιμητικά σης συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων, όποτε θεωρήσει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 

Αρθρο  30°

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκε, απεβίωσε κλπ. αναπληρώνεται από τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα. Προκειμένου περί του Προέδρου ή του Ταμία η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

 

Αρθρο  31°

Η Συνέλευση κατά την εκλογή των νέων Αρχών εκλέγει τριμελή επιτροπή από τα μη υπόλογα μέλη για τον έλεγχο της διαχείρισης του Συμβουλίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή από την εκλογή της δικαιούται να λαμβάνει γνώση για κάθε λεπτομέρεια που αφορά την ταμειακή και οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, να ελέγχει τον Ταμία, όταν το θεωρεί αναγκαίο και να εξετάζει τα σχετικά βιβλία στο γραφείο του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα της διαχείρισης κατά Ιανουάριο και υποβάλλει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου της μετά από την ανάγνωση της λογοδοσίας και πριν από την εκλογή.

 

Αρθρο  32°

Η Συνέλευση συγκαλείται είτε με ειδική πρόσκληση κάθε μέλους, είτε με δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον Εφημερίδες προ δύο ημερών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, ορίζει την ημερησία διάταξη, δίνει και αφαιρεί το λόγο και θέτει τα ζητήματα προς ψηφοφορία. Απαρτία υπάρχει, όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου Αθήνας και Πειραιά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία την πρώτη φορά, η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα την αμέσως επόμενη Κυριακή, οσαδήποτε μέλη κι αν παραστούν. Έκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Συμβουλίου ή μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, τακτικά δε το μήνα Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους.

 

Αρθρο  33°

Τα θέματα κάθε συνεδριάσεως ορίζονται από την ημερήσια διάταξη ως εξής: α) ανάγνωση του καταλόγου, β) ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών, γ) ανάγνωση της αλληλογραφίας, δ) παρουσίαση των ενεργειών του Προέδρου και του Συμβουλίου και ε) προτάσεις των αρχών ή των διαφόρων μελών, που υποβάλλονται εγγράφως και εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

 

Αρθρο 34°

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του αντιπροέδρου από τη Συνεδρίαση, προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παρόντα μέλη.

 

Αρθρο 35°

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας κάθε πρόταση απορρίπτεται. Προτάσεις που έχουν απορριφθεί μία φορά δεν προτείνονται εκ νέου κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, προκειμένου δε περί αρχαιρεσιών αρκεί και σχετική πλειοψηφία.

 

Αρθρο 36°

Τα προσωπικά ζητήματα επιλύονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Αρθρο 37°

Ένα από τα μέλη εκλέγεται από το Συμβούλιο ως εισπράκτορας με πρόταση και υπό την προσωπική ευθύνη του Ταμία. Είναι δυνατόν να εκλεγεί ως εισπράκτορας και μη μέλος παρακρατώντας το 10% των εισπράξεων του (ως αμοιβή του).

 

Αρθρο 38°

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρει στο μέσο της τον Άγιο Νικόλαο και περιφερειακά τις λέξεις : «Σύλλογος Νέων Φιγαλειέων (Ζουρτσάνων) Αθήνας-Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Η σημαία φέρει τα εδικά χρώματα και το έμβλημα της σφραγίδας. Τα της ετήσιας εορτής ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Αρθρο 39°

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου και εφόσον δεν ανασυσταθεί σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών, η πάσης φύσεως περιουσία του (κινητή ή ακίνητη) θα περιέρχεται στο λειτουργούντα-υπάρχοντα τυχόν τότε με οποιαδήποτε μορφή Σύλλογο της Νέας Φιγαλείας (Ζούρτσας) και σε διαφορετική περίπτωση στην τέως Κοινότητα Νέας Φιγαλείας με έδρα τη Νέα Φιγαλεία, υπό τον απαραίτητο όρο να μην είναι δυνατή η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου σε τρίτους.

 

Αρθρο 40°

Κάθε νόμιμο ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό πρέπει να ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση και η σχετική απόφαση θα πρέπει να έχει την έγκριση των 3/4 των παρόντων μελών.

 

Αρθρο 41°

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από 41 άρθρα, τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα έγκρισης του από το Πρωτοδικείο Αθηνών και δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σωματείων.

 

Αθήνα, 14/4/2003.